Obchodní podmínky a reklamační řád

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „OP“) podrobně upravují práva a povinnosti v právním vztahu mezi kupujícím a prodávajícím, vzniklém při prodeji zboží v elektronickém obchodě prodávajícího, včetně práv a povinností vyplývajících ze záruky za jakost zboží, jakož i odpovědnosti prodávajícího za vady zboží. 

Prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) je Yoga libre s.r.o., místem podnikání Zeyerova alej 1938/33, 16200 Praha 6 - Břevnov, IČ: 05621852, adresou pro doručování a zastupována Pavlem Hubem, Zeyerova alej 1938/33, 16200 Praha 6 Břevnov.
Kupujícím je spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, právnická osoba, anebo fyzická osoba, která zboží kupuje pro účely svého podnikání. Objednávkou je kupujícím vyplněný objednávkový formulář, sloužící k objednání služeb na stránkách www.yogalibre.cz, odeslaný prodávajícímu.

Kupující si je vědom, že mu koupí služeb, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem se řídí kupní smlouvou, těmito Oobchodními podmínkami závaznými pro obě strany, jakož i příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), zejména pak ust. § 52 a násl. Občanského zákoníku.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí kupní smlouvou,  těmito Obchodními podmínkami vyjma ustanovení přiznávajících práva pouze spotřebitelům, a dále zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění (dále jen „Obchodní zákoník“), jakož i Občanským zákoníkem jako předpisem generálním v otázkách, které nejsou upraveny Obchodním zákoníkem. 

Pro vyloučení všech pochybností si prodávající a kupující, který není spotřebitelem, ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku sjednávají, že jejich závazkový vztah založený kupní smlouvou jak uvedeno níže, se řídí Obchodním zákoníkem.  

Souhlas s těmito Obchodními podmínkami vyjadřuje kupující zaškrtnutím potvrzení o souhlasu s Obchodními podmínkami při vyplňování objednávky a následným odesláním objednávky.

II. Přijetí objednávky, uzavření kupní smlouvy

Je-li objednávka řádně vyplněna - to znamená, že internetový formulář obsahuje veškeré požadované údaje - a je odeslána prodávajícímu, pak bude na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce, zaslán e-mail s potvrzením o obdržení objednávky. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne jakékoli nesrovnalosti, má povinnost bez prodlení kontaktovat operátora internetového obchodu e-mailem: office@yogalibre.cz. Nestane-li se tak, jsou údaje v potvrzení o obdržení objednávky považovány za správně vyplněné a budou jako závazné uvedeny v přijetí objednávky. 
Objednávka odeslaná kupujícím se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany prodávajícího, jestliže prodávající následně vyrozumí kupujícího, že objednávku nepřijímá či odmítá, objednané zboží není možno dodat, nebo v případě, že prodávající nepotvrdí kupujícímu přijetí objednávky do 7 dní. Objednávka odeslaná kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Zasláním e-mailu o přijetí objednávky ze strany prodávajícího je kupní smlouva uzavřena, přičemž nedílnou součástí smlouvy jsou i tyto Obchodní podmínky (dále též „přijatá objednávka“). Práva a povinnosti stran výslovně neupravené v přijaté objednávce se řídí těmito Obchodními podmínkami. V případě, že přijatá objednávka upravuje práva a povinnosti odlišně od těchto Obchodních podmínek, má úprava obsažená v přijaté objednávce přednost před těmito Obchodními podmínkami.

Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit pouze se souhlasem obou stran písemnou formou, a to především e-mailem anebo korespondenčně.

Stane-li se plnění prodávajícího nemožným ve smyslu ust. §575 a násl. Občanského zákoníku (jedná-li se o spotřebitele), resp. ust. § 352 a násl. Obchodního zákoníku (není-li kupující spotřebitelem), je prodávající o tom povinen bezodkladně vyrozumět kupujícího. Kupující má právo od smlouvy odstoupit za podmínek ust. § 352 Obchodního zákoníku (spotřebitel dle ust. § 575 a § 576 Občanského zákoníku).

III. Ceny zboží, platby a doprava

Ceny služeb nabízených na stránkách www.yogalibre.cz jsou včetně DPH. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží.  
Kupující je oprávněn služby čerpat zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, není-li dohodnuto jinak.

Platbu v Eurech můžete provést klasicky vnitrostátně (slovenský účet) nebo SEPA platbou (český účet). Čísla obou účtů obdržíte v potvrzovacím e-mailu.

 

Způsoby úhrady kupní ceny:

a)  Platba převodem - na účet prodávajícího.

b) Platební kartou - skrz platební bránu poskytovanou společností GoPay s.r.o.

c) Online bankovním převodem - skrz platební bránu poskytovanou společností GoPay s.r.o.

(objednávku hradí kupující před dodáním – zároveň s potvrzením objednávky bude kupujícímu e-mailem doručena faktura s údaji nezbytnými pro provedení bezhotovostní platby)

Všechny výše uvedené poplatky jsou včetně DPH - kupující po uhrazení celé částky obdrží daňový doklad.

Odesláním objednávky prodávajícímu kupující vyjadřuje souhlas s cenami za služby.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací, prodávající neúčtuje za použití komunikačních prostředků na dálku žádné další poplatky.

IV. Čerpání služeb

Kupující začíná čerpat služby po úplném uhrazení jejich ceny a v termínu stanoveném při jejich koupi anebo v termínu, na kterém se dohodne s prodávajícím.

V. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy, odmítnutí objednávky

 

Kupující je oprávněn svou objednávku zrušit e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu prodávajícího, a to až do doby, než je jeho objednávka prodávajícím přijata e-mailem na emailovou adresu kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen doručit prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu před zahájením čerpání služeb, jinak jeho právo odstoupit od smlouvy zaniká.

Pokud již kupující prodávajícímu uhradil zálohovou částku za objednané služby, tato při odstoupení od smlouvy propadá prodávajícímu ve výši 100%.

Prodávající má právo odmítnout objednávku kupujícího nebo její část před přijetím objednávky zejména v těchto případech:
- prodávající nemůže službu momentálně poskytnout
- cena za služby se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, kupující bude informován e-mailem nebo telefonicky, případně se lze domluvit na dalším postupu (náhrada objednaných služeb jinými, zrušení objednávky). V případě, že služba nemá náhradu, bude objednávka (nebo její část) pouze odmítnuta. 

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy e-mailem doručeným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, neuhradil-li dlužník řádně a včas kupní cenu služeb. Případný nárok na náhradu škody, či smluvní pokutu tím není dotčen.

VII. Reklamační řád

Není-li kupující s poskytovanými službami spokojen, má možnost se s prodávajícím dohodnout na ukončení jejich poskytování a na vrácení poměrné části uhrazené ceny. A to zpět na účet, ze kterého úhradu za služby provedl.

IX. Zpracování osobních údajů, jejich využití a obchodní sdělení

Kupující vyplněním a odesláním objednávky prodávajícímu vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění v rozsahu údajů vyplněných kupujícím objednávce, a to v automatizovaně vedené databázi prodávajícího jakožto správce, případně zpracovatelem, se kterým prodávající jakožto správce uzavře smlouvu, a to pro účely provozu internetových stránek prodávajícího (zajištění dodávek zboží kupujícímu, vyřizování reklamací atd.), jakož i pro komunikaci elektronickými prostředky. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně na dobu 5 let a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou osobní údaje kupujících zpřístupněny. Kupující má veškerá práva zaručená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to zejména právo k přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená. Dále má kupující tato práva: jestliže zjistí, nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování těchto osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se může kupující se svým podnětem obrátit i přímo. 

Vyplněním a odesláním objednávky v rámci objednávkového elektronického systému obchodu kupující souhlasí, že mohou být prodávajícím kupujícímu na adresu jeho uvedeného bydliště či sídla zasílána reklamní sdělení a dále, že mu na jeho vyplněnou e-mailovou adresu a telefonní číslo mohou být zasílána obchodní sdělení za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího dle ustanovení § 7 zák. č. 480/2004 Sb. v platném znění. Tento souhlas je kupující oprávněn kdykoli odvolat.

Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm správce zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese office@yogalibre.cz. Potvrzení o opravení údajů bude kupujícímu zasláno ihned po jejich opravě.   

Souhrnné statistické informace (o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje) může prodávající poskytovat důvěryhodným třetím stranám (např. Český statistický úřad), nebo veřejnosti. 
Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat konkrétní kupující.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 20.7.2016. Obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany smlouvy, a to vždy v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách www.yogalibre.cz/podminky  a je účinné ke dni odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané služby, jakož i Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující vázán, nedošlo-li k jejímu zrušení či odmítnutí dle čl. V. Smlouvy. 

Odesláním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Pavel Hub, v.r.