Obchodní podmínky a reklamační řád

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „OP“) podrobně upravují práva a povinnosti v právním vztahu mezi kupujícím a prodávajícím, vzniklém při prodeji zboží v elektronickém obchodě prodávajícího, včetně práv a povinností vyplývajících ze záruky za jakost zboží, jakož i odpovědnosti prodávajícího za vady zboží. 

Prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) je Pavel Hub, bydlištěm a místem podnikání Zeyerova alej 1938/33, 16200 Praha 6, IČ: 732 09 236.
Kupujícím je spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, právnická osoba, anebo fyzická osoba, která zboží kupuje pro účely svého podnikání. Objednávkou je kupujícím vyplněný objednávkový formulář, sloužící k objednání zboží v elektronickém obchodě na stránkách eshop.yogalibre.cz, odeslaný prodávajícímu.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem se řídí kupní smlouvou, těmito Oobchodními podmínkami závaznými pro obě strany, jakož i příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), zejména pak ust. § 52 a násl. Občanského zákoníku.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí kupní smlouvou,  těmito Obchodními podmínkami vyjma ustanovení přiznávajících práva pouze spotřebitelům, a dále zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění (dále jen „Obchodní zákoník“), jakož i Občanským zákoníkem jako předpisem generálním v otázkách, které nejsou upraveny Obchodním zákoníkem. 

Pro vyloučení všech pochybností si prodávající a kupující, který není spotřebitelem, ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku sjednávají, že jejich závazkový vztah založený kupní smlouvou jak uvedeno níže, se řídí Obchodním zákoníkem.  

Souhlas s těmito Obchodními podmínkami vyjadřuje kupující zaškrtnutím potvrzení o souhlasu s Obchodními podmínkami při vyplňování objednávky a následným odesláním objednávky.

II. Přijetí objednávky, uzavření kupní smlouvy

Je-li objednávka řádně vyplněna - to znamená, že internetový formulář obsahuje veškeré požadované údaje - a je odeslána prodávajícímu, pak bude na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce, zaslán e-mail s potvrzením o obdržení objednávky. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne jakékoli nesrovnalosti, má povinnost bez prodlení kontaktovat operátora internetového obchodu e-mailem: eshop@yogalibre.cz nebo telefonicky: +420 777 108 403. Nestane-li se tak, jsou údaje v potvrzení o obdržení objednávky považovány za správně vyplněné a budou jako závazné uvedeny v přijetí objednávky. 
Objednávka odeslaná kupujícím se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany prodávajícího, jestliže prodávající následně vyrozumí kupujícího, že objednávku nepřijímá či odmítá, objednané zboží není možno dodat, nebo v případě, že prodávající nepotvrdí kupujícímu přijetí objednávky do 7 dní. Objednávka odeslaná kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Zasláním e-mailu o přijetí objednávky ze strany prodávajícího je kupní smlouva uzavřena, přičemž nedílnou součástí smlouvy jsou i tyto Obchodní podmínky (dále též „přijatá objednávka“). Práva a povinnosti stran výslovně neupravené v přijaté objednávce se řídí těmito Obchodními podmínkami. V případě, že přijatá objednávka upravuje práva a povinnosti odlišně od těchto Obchodních podmínek, má úprava obsažená v přijaté objednávce přednost před těmito Obchodními podmínkami.

Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit pouze se souhlasem obou stran písemnou formou, a to především e-mailem anebo korespondenčně.

Stane-li se plnění prodávajícího nemožným ve smyslu ust. §575 a násl. Občanského zákoníku (jedná-li se o spotřebitele), resp. ust. § 352 a násl. Obchodního zákoníku (není-li kupující spotřebitelem), je prodávající o tom povinen bezodkladně vyrozumět kupujícího. Kupující má právo od smlouvy odstoupit za podmínek ust. § 352 Obchodního zákoníku (spotřebitel dle ust. § 575 a § 576 Občanského zákoníku).

III. Ceny zboží, platby a doprava

Ceny zboží nabízeného na stránkách eshop.yogalibre.cz jsou včetně DPH. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží, včetně souvisejících poplatků a poplatků za přepravu.  
Kupující je oprávněn zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, není-li dohodnuto jinak.

Způsoby dopravy:
a)  Poštou:
Dopravu zboží zajišťuje Česká pošta, s.p. Cena dopravy zboží po České republice zdarma v případě, že cena objednaného zboží přesáhne 500,- Kč. Objednávky do 500,- Kč jsou odesílány za poplatek 150,- Kč.

b) Poštou na Slovensko:

Dopravu zboží zajišťuje Česká pošta, s.p. Cena dopravy zboží na Slovensko je zdarma v případě, že cena objednaného zboží přesáhne 30,- EUR. Objednávky do 30,-  EUR jsou odesílány za poplatek 10,- EUR.

Platbu v Eurech můžete provést klasicky vnitrostátně (slovenský účet) nebo SEPA platbou (český účet). Čísla obou účtů obdržíte v potvrzovacím e-mailu.

 

Způsoby úhrady kupní ceny:

a)  Platba převodem - na účet prodávajícího se k ceně objednaného zboží připočítává pouze doprava.

(objednávku hradí kupující před dodáním – zároveň s potvrzením objednávky bude kupujícímu e-mailem doručena faktura s údaji nezbytnými pro provedení bezhotovostní platby)

Všechny výše uvedené poplatky jsou včetně DPH - kupující po uhrazení celé částky obdrží daňový doklad.

Odesláním objednávky prodávajícímu kupující vyjadřuje souhlas s výše uvedenými cenami

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací, prodávající neúčtuje za použití komunikačních prostředků na dálku žádné další poplatky.

IV. Dodací podmínky

V případě řádně vyplněné a odeslané objednávky a je-li zboží skladem, bude objednané zboží kupujícímu odesláno zpravidla do 2 pracovních dnů ode dne odeslání e-mailu o přijetí objednávky prodávajícím.

V případě, že kupující zvolí úhradu celkové ceny objednávky (tj. včetně všech poplatků dle čl. III.) převodem, bude zboží kupujícímu odesláno následující pracovní den po té, co prodávající potvrdí kupujícímu připsání stanovené částky na účet prodávajícího. V případě, že objednané zboží není možné odeslat v uvedených termínech, je prodávající povinen kupujícího informovat o předpokládaném termínu dodání zboží společně s přijetím objednávky. 

Kupující je povinen uhradit celkovou částku objednávky na účet prodávajícího. Prodávající objednané zboží připraví k expedici, jestliže dojde k připsání celkové částky za objednávku na účet prodávajícího. Nebude-li celková částka za objednávku připsána na účet prodávajícího do čtrnácti kalendářních dnů od odeslání potvrzovacího e-mailu, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit, a to zpravidla formou e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu udanou kupujícím, na kterou prodávající zaslal potvrzovací e-mail o přijetí objednávky. 

V. Převzetí zboží

Kupující má povinnost překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (především počet balíků, poškození krabice, atd.) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou v tom smyslu, že zásilka je např. neúplná nebo vykazuje znaky poškození, resp. je její obal zjevně porušen. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a zajistit případné další důkazy – např. nákresem nebo fotografiemi. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem prodávajícímu a zaslat mu neprodleně protokol sepsaný s dopravcem, případně další zajištěné důkazy.

Není-li kupující spotřebitelem, uplatňuje kupující náhradu škody u dopravce, za součinnosti dodavatele.

VI. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy, odmítnutí objednávky

 

Kupující je oprávněn svou objednávku zrušit e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu prodávajícího, a to až do doby, než je jeho objednávka prodávajícím přijata e-mailem na emailovou adresu kupujícího.

Odstoupit od uzavřené kupní smlouvy je kupující oprávněn, nebylo-li zboží expedováno ve lhůtách uvedených v čl. IV této Smlouvy, resp. ve lhůtě uvedené prodávajícím v přijetí objednávky, a to až do doby expedice zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen doručit prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu před expedicí zboží, jinak jeho právo odstoupit od smlouvy zaniká.

Prodávající má právo odmítnout objednávku kupujícího nebo její část před přijetím objednávky zejména v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- zboží je dlouhodobě nedostupné
- cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, kupující bude informován e-mailem nebo telefonicky, případně se lze domluvit na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky). V případě, že zboží nemá náhradu, bude objednávka (nebo její část) pouze odmítnuta. 

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy e-mailem doručeným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, neuhradil-li dlužník řádně a včas kupní cenu zboží. Případný nárok na náhradu škody, či smluvní pokutu tím není dotčen.

VII. Právo kupujícího, který je spotřebitelem na odstoupení od smlouvy

Nad rámec výše uvedených podmínek je kupující, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží.  V takovém případě postupuje kupující následujícím způsobem: 

  • Písemné odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu, nejlépe na jeho e-mailovou adresu eshop@yogalibre.cz nebo písemně na adresu Pavel Hub, Poste Restante, Na Petřinách 302/42, 162 00 Praha-Veleslavín (o zaslání odstoupení na tuto adresu je však kupující povinen prodávajícího upozornit e-mailem na eshop@yogalibre.cz nebo telefonicky na 777 108 403) nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty. V odstoupení kupující uvede č. Objednávky, její datum a jméno kupujícího.

 

  • Obdržené zboží je prodávající povinen neprodleně doručit na adresu prodávajícího: Pavel Hub, Poste Restante, Na Petřinách 302/42, 162 00 Praha-Veleslavín s uvedením čísla Objednávky, data jejího uskutečnění a svého jména. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. Práva a povinnosti stran při vrácení zboží se řídí ustanoveními občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení, zejména ust. § 458 Občanského zákoníku. V případě vrácení poškozeného, opotřebeného, částečně spotřebovaného nebo nekompletního zboží má kupující nárok na peněžitou náhradu ve výši rozdílu hodnoty vráceného zboží oproti hodnotě zboží při dodání. Prodávající kupujícímu e-mailem řádně zdůvodní z jakého důvodu a o jakou částku byla hodnota zboží snížena. O tuto částku je prodávající následně oprávněn ponížit vrácenou kupní cenu.

 

  • Zboží nelze vrátit na dobírku. Prodávající není povinen zboží zaslané na dobírku převzít. Tím se kupující nezbavuje povinnosti neprodleně obdržené zboží prodávajícímu vrátit. Kupujícímu je doporučeno zásilku vráceného zboží pojistit.

 

  • Možnost odstoupit od smlouvy způsobem uvedeným v tomto článku OP se nevztahuje na smlouvy a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, e) na dodávku novin, periodik a časopisů, f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení odstoupení kupujícího od smlouvy dle tohoto článku OP prodávajícímu, a to na bankovní účet, který kupující prodávajícímu sdělí zpravidla v odstoupení od smlouvy. 

Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. O tuto částku je prodávající oprávněn ponížit vrácenou kupní cenu. 

VIII. Reklamační řád

1)  Záruka poskytovaná spotřebiteli

Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li u daného produktu uvedeno jinak, činí záruční doba pro kupujícího, který je spotřebitelem, 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
Vady je kupující povinen vytknout v záruční době bez zbytečného odkladu poté, jakmile byly zjištěny; reklamaci je povinen uplatnit v záruční době způsobem uvedeným níže. Po uplynutí záruční doby je uplatnění záručních vad vyloučeno.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, užíváním nepůvodního příslušenství a spotřebního materiálu, použitím výrobku a jeho částí v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením způsobeným jeho běžným používáním, vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ v povaze zboží.

Každá záruční reklamace musí být uplatněna u prodávajícího a musí být doložena záručním listem (byl-li ke zboží vystaven) nebo dokladem o zakoupení a popisem závady.
Záruku je nutné uplatnit písemně u prodávajícího na adrese Pavel Hub, Poste Restante, Na Petřinách 302/42, 162 00 Praha-Veleslavín (o zaslání odstoupení na tuto adresu je však kupující povinen prodávajícího upozornit e-mailem na eshop@yogalibre.cz nebo telefonicky na 777 108 403). Za řádné uplatnění reklamace se považuje doručení reklamovaného zboží včetně jeho příslušenství, dokladu o koupi (resp. záručního listu) a reklamačního dopisu se stručným popisem reklamovaných vad a uplatňovaným nárokem z vad na výše uvedenou adresu prodávajícího. Neobsahuje-li zásilka s reklamovaným zbožím některou z uvedených položek, má se za to, že reklamace byla uplatněna dnem doručení poslední z výše uvedených položek prodávajícímu. Doklad o koupi a reklamační dopis lze doručit prodejci i e-mailovou zprávou.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Reklamované zboží nelze prodávajícímu zaslat na dobírku, takovou reklamaci nelze považovat za řádné uplatnění reklamace a prodávající se tak nemůže dostat do prodlení s vyřízením reklamace, dokud nebude reklamace uplatněna řádně. 

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího do 30 dnů, přičemž v téže lhůtě vyrozumí prodávající kupujícího také o možnosti vyzvednout si opravené (vyměněné) zboží nebo zboží v původním stavu, jestliže reklamace byla prodávajícím zamítnuta. 

Prodávající je povinen kupujícímu (spotřebiteli) vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Uvedená potvrzení prodávající zpravidla zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, anebo předá osobně.

Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude v případě oprávněné reklamace po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Bylo-li zboží zasláno přepravní službou a reklamace nebyla uznána, bude zboží zasláno kupujícímu, požádá-li o to písemně (e-mailem) a uhradí-li náklady přepravy. 

Pro účely uvedené v tomto článku je kupující povinen uschovat si doklad o koupi zboží po dobu záruční lhůty.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu skutečně dodadného zboží v porovnání s údaji na faktuře či daňovém dokladu, je kupující povinen podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu eshop@yogalibre.cz neprodleně po převzetí.

2)  Nároky kupujícího, který není spotřebitelem 
Ustanovení čl. VIII. odst. 1) se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitelem. Kupující, který není spotřebitelem, má práva z odpovědnosti za vady dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku, v platném znění.

IX. Zpracování osobních údajů, jejich využití a obchodní sdělení

Kupující vyplněním a odesláním objednávky prodávajícímu vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění v rozsahu údajů vyplněných kupujícím objednávce, a to v automatizovaně vedené databázi prodávajícího jakožto správce, případně zpracovatelem, se kterým prodávající jakožto správce uzavře smlouvu, a to pro účely provozu internetového obchodu prodávajícího (zajištění dodávek zboží kupujícímu, vyřizování reklamací atd.), jakož i pro komunikaci elektronickými prostředky. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně na dobu 5 let a může jej kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou osobní údaje kupujících zpřístupněny. Kupující má veškerá práva zaručená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to zejména právo k přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená. Dále má kupující tato práva: jestliže zjistí, nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování těchto osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se může kupující se svým podnětem obrátit i přímo. 

Vyplněním a odesláním objednávky v rámci objednávkového elektronického systému obchodu kupující souhlasí, že mohou být prodávajícím kupujícímu na adresu jeho uvedeného bydliště či sídla zasílána reklamní sdělení a dále, že mu na jeho vyplněnou e-mailovou adresu a telefonní číslo mohou být zasílána obchodní sdělení za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího dle ustanovení § 7 zák. č. 480/2004 Sb. v platném znění. Tento souhlas je kupující oprávněn kdykoli odvolat.

Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm správce zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese eshop@yogalibre.cz. Potvrzení o opravení údajů bude kupujícímu zasláno ihned po jejich opravě.   

Souhrnné statistické informace (o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje) může prodávající poskytovat důvěryhodným třetím stranám (např. Český statistický úřad), nebo veřejnosti. 
Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat konkrétní kupující.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 11.1.2011. Obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany smlouvy, a to vždy v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách eshop.yogalibre.cz  a je účinné ke dni odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží, včetně případných expedičních a dopravních nákladů, jakož i Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující vázán, nedošlo-li k jejímu zrušení či odmítnutí dle čl. VI. Smlouvy. 

Odesláním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Pavel Hub, v.r.